UNITED SIKHS

Please Be Involved, Click here and Join UNITED SIKHS

To receive forthcoming bulletins join our UNITED SIKHS Yahoo group

To donate go to www.unitedsikhs.org/donate

This Press Release may be read online at: http://www.unitedsikhs.org/PressReleases/PRSRLS-15-07-2008-00_grmkhi.htm

p@ys irlIz: 15 julweI 2008 qdwnuswr 31 hwV (sMmq 540 nwnkSwhI)

XunweIitf isKs p@ys irlIz

ïÈéÅÂÆÇàâ ÇÃÖ÷ ÇÂúòÅ ò¾ñ¯º Ôó•» å¯º êÌíÅÇòå Ö¶åð» ÓÚ ðÅÔå ÕÅðÜ ÜÅðÆ

öâð ð¶êÆâÜ, ÇÂúòÅ (ÁîðÆÕÅ)-ÁîðÆÕÅ ÓÚ Ãðìå ç¶ íñ¶ ç¶ Õ¿î» ÓÚ Ü¹àÆ Ô¯ÂÆ Ã¿ÃæÅ ïÈéÅÂÆÇàâ ÇþÖ÷ Ô¹ä ÇÂúòÅ ç¶ Ôó•» å¯º êÌíÅÇòå êðòÅð» çÆ îçç ñÂÆ éÅ ÖðÅì Ô¯ä òÅñÆÁ» Ö¹ðÅÕÆ òÃå» Áå¶ ÃîÅé ÇÂÕ¾áÅ Õðé ÓÚ ñ¾×Æ Ô¯ÂÆ þ, ÜçÇÕ Ã¶âð ð¶êÆâÜ Áå¶ ÇÂúòÅ ôÇÔð ÇêÛñ¶ îÔÆé¶ ÁÅÂÆ ÇÂà չçðåÆ ÁÅëå 寺 À¹µíð ðÔ¶ ÔéÍ î¾è ÜÈé ÓÚ ÁŶ ÇíÁÅéÕ Ôó•» ÕÅðé ð¶êÆâÜ å¶ ÇÂò¯àÅ ôÇÔð ÓÚ AB-AB ë¹¾à êÅäÆ íð Ç×ÁÅ ÃÆ Áå¶ ñ¯Õ» ù ÁÅêäÅ Øð-ìÅÔð Û¾â Õ¶ í¾Üä ñÂÆ îÜìÈð Ô¯äÅ ÇêÁÅ ÃÆÍ êÌíÅÇòå Ö¶åð» ÓÚ ÕÂÆ ñ¯Õ å» ÁÅêäÅ ÃÅðÅ Õ¹Þ ×¹ÁÅ ìËᶠÃé Áå¶ À¹ÔéÅ ÃÅÔîä¶ ÷ðÈðÆ òÃå» çÆ ûó• î¹ÃÆìå ìä ÁÅÂÆ þÍ ÇÂÔé» ôÇÔð ù ÇÂà չçðåÆ ÁÅëå 寺 êÈðÆ åð•» åÅì¶ ÁÅÀ¹ä ñÂÆ Áܶ ÕÂÆ ÃÅñ ñ¾×ä׶Í
Ôó•» å¯º êÌíÅÇòå Ö¶åð ÓÚ ÃÅë-ÃëÅÂÆ Áå¶ ê¹éðòÅÃ ç¶ ÕÅðÜ Ú¾ñ ðÔ¶ Ôé Áå¶ òñ¿àÆÁð» ù ÇÂà տî ÓÚ îçç Õðé çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ þÍ
ïÈéÅÂÆÇàâ ÇÃÖ÷ çÆ ÇéÀÈ ïÅðÕ, ÇðÚî¿â ÃÇæå Õ¶ºçðÆ çøåð Õ¾êó¶, â¾ìÅ ì¿ç í¯Üé, àÈæ ìð¹¾ô î¹¾ãñÆ ÃÔÅÇÂåÅ òÅñÆÁ» Çվ໠Áå¶ Ü¹¾åÆÁ» òð×ÆÁ» òÃå» êÌíÅÇòå Ö¶åð» ÓÚ ò¿â¶ ÜÅä ñÂÆ ÇÂÕ¾áÆÁ» ÕÆåÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» ÔéÍ ÇÂÕ¾áÆÁ» ÕÆåÆÁ» ×ÂÆÁ» ÇÂÔ òÃå» ÇÂúòÅ ç¶ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ù í¶ÜÆ ÜŶ×Æ, Çܾ毺 Á¾×¶ ÃæÅéÕ ÚðÚ» ù ç¶ Çç¾åÆ ÜÅò¶×ÆÍ

Üæ¶ì¿çÆ ç¶ òñ¿àÆÁð ðÅÔå Ãî×ðÆ çÆ êËÇÕ¿× Õðç¶ Ô¯Â¶Í

êÌíÅÇòå ñ¯Õ ì¶Øð Ô¯ ׶ Ôé Áå¶ À¹ÔéÅ Õ¯ñ ÖÅä ñÂÆ òÆ Õ¹Þ éÔÄ þÍ Ü¶ çÅéÆ Ã¾Üä» êÌíÅÇòå ñ¯Õ» ñÂÆ çÅé ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ôé å» À¹Ô ÃÅð¶ åð•» ç¶ çÅé ïÈéÅÂÆÇàâ ÇþÖ÷ ç¶ ÇÂúòÅ ÇòÚñ¶ Õ¶ºçðÆ çøåð ù ÇÂúòÅ ÇÃ¾Ö ÁËïÃƶôé îÅðëå ÇçñìÅ× ÇÃ¿Ø AAAE òñéà ÃàðÆà, ò˵Ãà â¶Ü î¯ÇÂñÆÜ ÇÂúòÅ E@BFE ç¶ êå¶ Óå¶ í¶ÜäÍ
ïÈéÅÂÆÇàâ ÇþÖ÷ ÇÂúòÅ ç¶ Ôó• îÅðÈ ÇÂñÅÇÕÁ» ÓÚ êÇÔñ» ÔÆ ðÅÔå ÕÅðÜ» ÓÚ ñ¾×ÆÁ» Ô¯ð ÿÃæÅò» éÅñ ÇÃð ܯó Õ¶ Õ¿î Õð¶×ÆÍ ÇÂúòÅ ÇÃ¾Ö ÁËïÃƶôé ð¶êÆâÜ å¶ ÇÂúòÅ ôÇÔð ÓÚ ïÈéÅÂÆÇàâ ÇþÖÜ ò¾ñ¯º ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ îÅéòÆ ÕÅðÜ» çÆ ÔîÅÇÂå ÕðçÆ þÍ ÇÂúòÅ ÇÃ¾Ö ÁËïÃƶôé ç¶ ÇÂ¾Õ Õî¶àÆ î˺ìð é¶ ÇÕÔÅ þ ÇÕ ÇÂà ֶåð ÓÚ ÁÇå ñ¯óÄçÆ ðÅÔå ñÂÆ ÃæÅéÕ ÇÃ¾Ö ò¾è Úó• Õ¶ ï¯×çÅé êÅÀ¹ä׶Í
Üæ¶ì¿çÆ ç¶ çÅéÆ Ã¾Üä» ù ÁêÆñ ÕÆåÆ þ ÇÕ Ü¶ À¹Ô ïÈéÅÂÆÇàâ ÇÃ¾Ö ò¾ñ¯º Ö¯ñ•¶ ׶ ÇÂúòÅ Õ¹çðåÆ ÁÅëå ë¿â B@@H ÓÚ Õ¯ÂÆ Çò¾åÆ çÅé ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ôé å» À¹Ô ÃÅð¶ ÚËµÕ ïÈéÅÂÆÇàâ ÇÃÖ÷ ç¶ Ô¾Õ ÓÚ ÁçÅÇÂ×Æï¯× ܶ ¶ Á˵ë, êÆ ú ìÆ GB@C, ÇéÀÈïÅðÕ Á˵é òÅÂÆ A@AAF Óå¶ í¶Üçä Ü» ÂÆ ÁÅé ñÅÂÆé âìñïÈ âìñïÈ âìñïÈ ïÈéÅÂÆÇàâ ÇþÖÜ.ÁÅð׶.â¯é¶à.êÆÁËµÚ êÆ ðÅÔÄ òÆ í¶Ü¶ ÜÅ ÃÕç¶ ÔéÍ ÇÂ¾æ¶ ÕÇñÕ ÕðÕ¶ Õ¹çðåÆ ÁÅëå ë¿â ç¶ ê¯Ãàð çÅ ÇÂ¾Õ ÇêÌ¿à ñú å¶ ÁÅêä¶ çøåð, ÃÕÈñ Ü» èÅðÇîÕ ÃæÅé Óå¶ ñ×Å ÇçúÍ

Issued By :
Kuldip Singh
UNITED SIKHS
Director
UNITED SIKHS
Tel: 1-888-243-1690


Our Mission

To transform underprivileged and minority communities and individuals into informed and vibrant members of society through civic, educational and personal development programs, by fostering active participation in social and economic activity.

UNITED SIKHS is also an avenue for networking between like-minded organisations to establish and nurture meaningful projects and dialogues - whether social, cultural or political- to promote harmony, understanding and reciprocity in our villages, towns and cities.

UNITED SIKHS is a coalition of organisations and individuals, who share a common vision based on the belief that there is no greater endeavour than to serve, empower and uplift fellow beings. The core of our philosophy is an unwavering commitment to civic service and social progress on behalf of the common good.

Accordingly, UNITED SIKHS has sought to fulfil its mission not only by informing, educating and uplifting fellow beings but also by participating in cross-cultural and political exchanges to ensure that the promises and benefits of democracy are realized by all.

We at UNITED SIKHS believe that the development of enlightened and progressive societies can be made possible by socially conscious groups of people who make a commitment to develop and direct human potential. Our work, efforts and achievements stand as a testament to our faith in this vision.